Úvod Separátor Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienkyobr

 

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (napr. roztrhnutý obal) odporúčame zásielku neprebrať. Často sa stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba

  • Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov.
  • Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
  • Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom na pošte.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

  • 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
  • 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadnu, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  • 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Reklamovaný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za nepoškodený. V prípade nedostupnosti daného tovaru na sklade, máte právo vybrať si z našej ponuky akýkoľvek iný druh tovaru do výšky danej sumy.
  • 4. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

  • O oprávnenosti reklamácie rozhodneme bezodkladne, avšak najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
  • Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
  • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
obr

Späť na Úvod domov Späť na E-shop najnovsie